A honlapról

 

Üdvözöljük honlapunkon, az Autolanguage oktatási portálon!

Az Autolanguage projekt átfogó és innovatív megoldásokat kínál azon nyelvtanárok számára,

akik autóipari szakiskolákban, szakközépiskolákban, főiskolákon, egyetemeken tanítanak, vagy autóipari nyelvi képzést biztosítanak

cégek, illetve magánszemélyek részére.

 

Az Autolanguage projekt részei:

Autolanguage E-learning portálunk mintegy 4300 interaktív, on line gyakorlaton keresztül oktatja

a szakszókincset, műszaki terminológiát angol és német nyelven. Az on line feladatok

megoldása aktív részvételt igényel a tanulók részéről, és azonnali visszajelzést ad.

Az e-learning gyakorlatok segítségével különböző szinteken lehet tanulni,

illetve a tanárok számára az általunk szerkesztett segédanyagok is rendelkezésre állnak.

 

Autolanguage tankönyveink magyar-angol, magyar-német nyelven érhetőek el.

 

A honlapon megtalálja továbbá ON LINE SZÓTÁRUNKAT is,

melynek segítségével mintegy 1000 szakkifejezés kereshető.

 

 

 

Vitajte na našich webových stránkach a vzdelávacom portáli!

Portál www.volant.sk ponúka približne 4300 interaktívnych cvičení na osvojenie si slovnej zásoby a precvičenie odbornej terminológie v cudzom jazyku pre oblasť autoprofesií v kombinácii so všeobecným cudzím jazykom v Anglickej, Nemeckej a Francúzskej jazykovej verzii.

Hlavným cieľom je poskytnúť záujemcom o výučbu odborného cudzieho jazyka komplexný výučbový materiál s možnosťou osvojenia si poznatkov z odborného cudzieho jazyka, precvičovania odbornej terminológie i preskúšania naučeného učiva.

Obsah portálu je členený podľa stupňa obtiažnosti na 5 ročníkov. Každý ročník pozostáva z 11 lekcií. Lekcie obsahujú interaktívne cvičenia v odbornom a všeobecnom cudzom jazyku. Cvičenia vyžadujú aktívnu účasť učiaceho sa a poskytujú mu okamžitú spätnú väzbu. Portál je rozdelený na učiteľský/lektorský a študentský modul.

Portál je určený pre stredné odborné školy zamerané na oblasť automobilového priemyslu, vysoké školy technického zamerania, zamestnávateľov a zamestnancov podnikov pôsobiacich v oblasti automobilového priemyslu a pre všetkých záujemcov o výučbu odborného cudzieho jazyka pre oblasť autoprofesií. Portál poskytuje moderný, inovatívny spôsob výučby odborného cudzieho jazyka.

Portál www.volant.sk je jedným z výstupov medzinárodného projektu "Vocational Language Training for Students fo Car - repair related professions." Projekt bol realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci, v období id 1.1.2008 do 31.12.2010 a bol spolufinancovaný Európskym spoločenstvom. Cieľom projektu bolo podporiť inovatívne prístupy vo výučbe odborného cudzieho jazyka zameraného na oblasť autoprofesií, prostredníctvom transferu existujúcich inovatívnych výučbových metodológií (spojenie interaktívneho online portálu z ČR s inovatívnym odborne zameraným obsahom využívajúcim 2D a 3D odborné obrázky a animácie vytvorené v UK). Pre viac informácií o projekte prejdite na www.volantproject.net.

Na portál nadväzuje učebnica (metodická príručka) pre pedagógov, cvičebnica pre študentov na precvičenie učiva a trojjazyčný obrázkový slovník. Objednať ich môžete tu.